ธรรมะประจำวัน

พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ "หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม" เมตตาให้นำมาบรรยาย 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

Visitors: 77,445