Big Cleaning Day

สมาทานความดี เอางานภายใน ผ่องถ่ายออกมาเป็นงานภายนอก

งานภายนอกสะอาด งานภายในก็เอี่ยม งานภายนอกดีเยี่ยม จิตใจก็เจริญ...

Visitors: 79,271