สุขที่ธรรม

 

คำปรารภ

พระะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากโอวาทธรรมที่องค์หลวงพ่อกัณหาได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์และพระธรรมที่บันทึกไว้จากองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ธรรมะเพื่อให้พระลูกศิษย์นำไปแสดงในโอกาสต่างๆทั้งที่ได้จดบันทึกจากองค์ท่านไว้ด้วยตนเองและจากเพื่อนสหธรรมิกที่บันทึกไว้

เพื่อให้ผู้สนใจในธรรมะปฏิบัติ  ได้ทบทวนความเข้าใจนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและในการดำเนินชีวิต

พระธรรมที่องค์หลวงพ่อได้แสดงไว้จึงเป็นธรรมะจากใจที่บริสุทธิเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมที่สงบร่มเย็นและเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจได้ไม่ยากและหากนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำความสุข  ความเจริญและความสงบร่มเย็นใจให้บังเกิดแก่ผู้ที่มีศัทธาศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบไป    

บุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาเป็นอาจาริยะบูชาแด่องค์พระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์บูชาพระคุณอันประเสริฐสูงสุดของมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรสืบไปและจงเป็นเหตุปัจจัยแห่งมรรคผลพระนิพพานของทุกรูปทุกนามเทอญ.

  

 

Visitors: 80,322