แข่งดี...

พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) : “แข่งดี” Goodness Racing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสังคมโลกปัจจุบัน ทุก ๆ วันมนุษย์ต้องแข่งขันกับสรรพสิ่งรอบข้างกาย...

นับตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นจากการหลับใหล ใจเราจะต้องเริ่มแข่งขันกับกิเลส ความเกียจคร้านเข้ามาเจรจาและต่อรอง "ลุกหรือไม่ลุก ต่อหรือไม่ต่อ อีกนิดหนึ่ง นิดหน่อยน่า..."

และโดยเฉพาะ “สังคม” การแย่ง การชิง การแข่ง การขัน อยู่ในทุกย่างก้าวในทุก ๆ วัน
คนที่จะชนะ เข้าป้าย ควรจะนำอย่างไรถึงจะได้ตำแหน่งนั้น

การดึงคู่แข่งลงมาให้ต่ำกว่าเรา หรือว่า เราจะดันตนให้ “ดี” เหนือคู่แข่ง

แข่งดี (Goodness Racing) ควรเป็นสิ่งที่เราบุคคลที่ได้ชื่อว่า “มนุษย์” ควรกระทำ
แข่งกันดี หาความดี เชิดชูความดีในตน ชูขึ้นให้โดด ให้เด่น
ต่างคน ต่างแข่ง ต่างคน ต่างดี เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง จุดให้ความดีอันแท้ จะเป็นจุดที่ “ดีจริง”

ดีจริง ดีจริง ๆ จุดบริสุทธิ์แห่งชัยชนะ
เป็นจุดที่ทุก ๆ คนชนะ ทุก ๆ คนดี ทุก ๆ คนสามารถยืนได้ร่วมกัน (Win-Win Solution)

การเลื่อยขา ขัดแย้ง ยุแยง ตะแคงรั่ว ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการแข่งดีเลยฉันนั้น
การแข่งกันหาความชั่ว ความผิดพลาดของบุคคลอื่น ไม่ได้ช่วยให้ตนเองดีขึ้น สังคมสูงขึ้น โลกนี้สงบขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น
การแข่งกันทำความดี หาจุดแข็งของตนเอง คิดค้น วิจัย พัฒนา (Research and Development : R&D) ไขว่คว้า ประชาสัมพันธ์ ย่อมช่วยให้ปุถุชนกลายเป็นคนที่สมบูรณ์

ธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน นักการเมือง ถ้าล้วนแล้วมาลงสนาม “แข่งดี” กัน สังคมแห่งมนุษย์นี้นั้นจะประสบสุขแท้คือความ “สงบ”

ทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะเราไม่ได้นำเสนอความดีแห่งตน ได้แต่หาจุดอับ จุดจน แห่งบุคคลคู่แข่งขันของเรา

ในสนามแห่งการ “แข่งดี” คนรอบข้างที่อยู่ในสนามทุกคนล้วนแล้วแต่เป็น “มิตร” คู่มิตร หาใช่ คู่แข่ง

เปรียบเทียบเพื่อแข่งขัน (Benchmarking) ก็เพื่อเปรียบความดี เทียบความงาม แข่งความสูง

วางแผน (Plan) ลงมือทำ (Do) ตรวจสอบ (Check) แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา (Action) เป็นวงจรอันดี ที่ดี เพื่อความดี ด้วยความดี

คู่แข่ง คือ พันธมิตร
พันธมิตรทางการตลาด มิตรภาพจะเกิดขึ้น (Friendship Marketing)
ความร่วมมือที่สวยงาม เพราะต่างคนก็ต่างดี
ลดฮั้ว หมดคอรัปชั่น เงินที่เคยสูญไปหลายร้อยพัน กลับคืนสู่สังคมนั่นอย่างแท้จริง

จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics Business) อันแท้จริงจะเกิดขึ้น ถ้าทุกคน ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกองค์กร ทุกบริษัท ล้วนแล้วแต่แข่งดี แข่งกันทำอย่างเต็มที่และเต็มใจ

การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะปรับเปลี่ยนเป็นการตลาดอันบริสุทธิ์ (Market of Pure) บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์ “ใจ” ธุรกิจและสังคมแบบสบาย ๆ (Business and Social Comfortable) จะเกิดขึ้น

ธุรกิจสบาย สังคมสบาย ภายนอกสบาย ภายในก็สบาย
พนักงาน บุคลากร หัวหน้า คนงานจะกลายเป็นพี่และน้อง
คนที่เคยแข่งขัน แย่งชิงตำแหน่ง จะหันหน้ามาร่วมมือกัน แข่งดี เพื่อให้องค์กรของพี่น้องนี้นั้น “ดีจริง”

การงานสบาย ทำงานสบาย จิตใจสบาย ความสุขและรอยยิ้มในที่ทำงาน สำนักงาน จะเกิดขึ้นจนกลายเป็นสถานที่ สำนักงานที่ บริษัทที่ องค์กรที่ “อุดมไปด้วยรอยยิ้ม (Place to be Rich)

บุคลากรจะเปี่ยมสุขด้วยรอยยิ้มจนกลายเป็นทรัพย์กรมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Perfect Human Resource : PHR) มีแรง อุดมพลัง ทั้งทำ ทั้งสร้างสรรค์ผลงานให้กับตนเพื่อองค์กรอย่างอเนกอนันต์
มีแรงทำ มีพลังคิด ผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ อันวิจิตร (Miracle Goods) จะเกิดขึ้น

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตั้งไว้เพียงเพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย พนักงานทุกคนจะอยู่และทำงานกันด้วยใจ หลีกไร้การข่มขู่แกมบังคับ

แผนผังองค์กร (Organization Chart) จะแบนราบลง คนที่ไกล ตำแหน่งที่เคยห่าง จะขยับเข้าใกล้ ด้วยต่างคนต่างมีดวงใจที่จะทำความดีซึ่งกันและกัน

เส้นกั้นระหว่างหน่วยงาน กำแพงระหว่างแผนก (Wall of Section) จะกลายเป็นเพียงภาพเบลอ ๆ จะเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายผืนบาง ๆ ที่กั้นไว้โดยธรรมชาติและเป็น “ธรรมชาติ” (Nature Partition)

แปดถึงสิบชั่วโมงในองค์กร (บางแห่ง) ที่เปรียบเสมือนดั่งขุมนรก (Hell’s Organization) จะพลิกจากหลังมือกลายเป็น “หน้าใจ”
องค์กรที่ตั้งอยู่ภายนอก จะวิ่งแล่นเข้าไปสู่ภายในคือดวงใจกลายเป็นความสุขแท้ที่ทุก ๆ คนสัมผัสได้ทุกวินาที

การ “แข่งดี” (Goodness Racing)” จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดังกล่าว “ทุกคน” จะต้องมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นพื้นฐานในกาย วาจา และใจ
ถ้าทุกคนร่วมกันลงสนามแข่งดี (Goodness Racing) กันไซร้ ความสุขจะเกิดขึ้นทั้งกายและใจของ “ทุกคน”...

 

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

29 มีนาคม พ.ศ.2551

Visitors: 71,061