โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี : ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษามาเป็นเวลา ๕-๖ ปี เกือบทุกครั้งข้าพเจ้าจะรู้สึกว่า เป็นการเปล่าประโยชน์เสียต้นทุนมากและเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์น้อย แต่ในช่วงนี้เองที่ข้าพเจ้าได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดก็พบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ "คุณครู"

 

ข้าพเจ้าได้พบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยคุณครูกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีจิตใจที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อเด็กนักเรียน

คุณครูจากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ถือว่าเป็นคุณครูที่ดีมาก เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดี ซึ่งเป็นแม่พิมพ์อันประเสริฐ

 

ถ้ามองย้อนกลับไป หัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญซึ่งได้ท่านผู้อำนวยการอรทัย พยัคฆ์มะเริง ซึ่งแต่เดิมเคยพานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนใกล้ ๆ มาปฏิบัติธรรมแล้วหลายครั้ง

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สำคัญ...

นอกเสียจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างความดี อบรมบ่มอินทรีย์ เพื่อที่จะมี "ความรู้ คู่คุณธรรม" ผู้อำนวยการอรทัย ยังเมตตาตนเองรวมถึงคณะครู โดยนำตนเองและคุณครูมาปฏิบัติธรรมด้วย

 

คุณครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีไม่ใช่ควบคุมนักเรียนมาอย่างเดียวนะ คุณครูโรงเรียนนี้นำพาเด็กประพฤติปฏิบัติด้วย...

เด็ก ๆ จะดีได้ต้องเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ และแก้ไขที่คุณครู

ถ้าคุณครูนำพาเด็กไปในทางที่เด็กก็จะดีด้วย

 

ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าและญาติโยมในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้พบก็คือบรรยากาศใหม่ ๆ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เด็กนักเรียนไทยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม

 

ความตั้งใจของเด็กในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกความดีทั้งหมดให้ "คุณครู"

นับตั้งแต่คุณครูใหญ่ หรือในปัจจุเราให้ตำแหน่งว่าผู้อำนวยการ รวมไปถึงคุณครูกลาง คุณครูเล็ก คุณครูน้อยทุก ๆ คนที่เฝ้าคอยดูแลและร่วมปฏิบัติกับเด็ก ๆ มิได้ห่าง

 

เป็นนิมิตหมายถึงที่ดี ที่จะได้เห็นเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติเป็นเด็กดีและมี "คุณธรรม..."

 

ความสำเร็จมิได้เกิดมีขึ้นเพียงในวันนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างยิ่งจากคุณครู ทั้งในส่วนการเป็นที่ปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดตั้งวงดนตรีเพื่อเข้าประกวดตามรายการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นผลให้คุณครูได้รู้จักเด็ก ได้มีโอกาสดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับคุณครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอดีต

 

ในอดีตคุณครูรักเด็กนะ... รู้จักพ่อ รู้จักแม่ รู้จักบ้าน รู้จักญาติพี่น้องของเด็ก ทำให้วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กได้อย่างละเอียด เมื่อรู้ประวัติเด็กอย่างถ่องแท้ เมื่อมีปัญหาคุณครูก็สามารถแก้ไขได้อย่างฉับพลัน หรือเมื่อมีโอกาสคุณครูก็สามารถผลักดันไปได้อย่างถูกทาง

 

ความสำเร็จของคนไม่ใช่อยู่เพียงการเอ็นทรานซ์เข้าสู่คณะหรู ๆ ในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เท่านั้น

แต่ความสำเร็จของคนอยู่ที่คน ๆ นั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ พึ่งพาความรู้ สติปัญญาและความสามารถของตนเอง โดยสิ่งที่สำคัญคน ๆ นั้นจักเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพื่อได้น้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจ

 

ดังนั้นค่ายธรรมะในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราได้เห็น "ครูไทย" ที่รักและใส่ใจ "ลูกศิษย์" อย่างจริงจัง...

 

Visitors: 71,242