คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานในโครงการอบรม “ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557
จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visitors: 71,242