HRM คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
Visitors: 71,244