สมาทานความดี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม...

สมาทานความดี 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม...

 

 

วันนี้นักเรียนจะได้รับใบประกาศและกลับบ้านจากการที่ได้มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ฝึกเข้าใจ มาเรียนรู้ในการเข้าใจในการปฏิบัติและฝึกภาคปฏิบัติ
นักเรียนกลับโรงเรียน กลับบ้าน ต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ ที่เราศึกษาไปประพฤติปฏิบัติ
ชีวิตของเราทุกคนน่ะจะรวยหรือจะจน จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี มันล้วนแต่การกระทำของเราเองทุก ๆ คน
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้า... ท่านถึงให้นักเรียนทุก ๆ คนสมาทานความดี ถ้าเรารู้เฉย ๆ เราเข้าใจเฉย ๆ ถ้าเราไม่สมาทาน เราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ความรู้นั้น ความเข้าใจของนักเรียนนั้นก็จะสูญเปล่า...

 

 

การสมาทานความดีความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นภาคบังคับของชีวิตนักเรียนทุก ๆ คน เหมือนเด็กเกิดมานี้ ต้องมีภาคบังคับให้เข้าโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยม

การบังคับตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เปรียบเสมือนคน ๆ หนึ่งน่ะ เดินทางไกลด้วยรถยนต์ หรือเครื่องบิน หรือยานพาหนะ อะไรก็แล้วแต่ ต้องมีการควบคุม บังคับ...
พ่อแม่ของนักเรียนทุก ๆ คนน่ะถ้าเป็นคนดี เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย เลี้ยงลูก ดูแลลูก ควบคุมลูกให้อยู่ในระเบียบ อยู่ในวินัย อยู่ในศีล ในธรรม นักเรียนคนนั้นก็จะเป็นคนดี ถ้าคุณครู โรงเรียนไหนบังคับนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ อยู่ในวินัย นักเรียน ในโรงเรียนนั้นก็จะเป็นนักเรียนที่ดี มีประโยชน์ต่อนักเรียน และสังคมส่วนรวม
เด็กนักเรียนในวันนี้ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอนาคต ถ้าเราได้ฝึกได้หัดตั้งแต่น้อย ๆ เราก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ดี มีระเบียบ มีวินัย มีคุณธรรม

 

 

ทุกคนนั้นมันต้องบังคับตัวเอง ทั้งความคิด ทั้งคำพูด
ทั้งการกระทำทุกอย่างต้องบังคับตัวเอง
ประการแรกก็เอาทางกายก่อน เอาทางกายแล้วก็ไปเอา ทางวาจา แล้วก็ไปเอาทางใจ ถ้าเราจะเอาความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นใหญ่ เอากิเลสของเราเป็นใหญ่นี้มันไม่ได้ 

ทุก ๆ คนก็จะเอาแต่กิเลสเป็นใหญ่น่ะ สุดท้ายเลยเป็นประชาธิปไตยถือกิเลสเป็นใหญ่ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม ไม่มีคุณธรรม ไม่มีกฎหมายบ้านเมือง มีศาลยุติธรรมมันก็สู้ศาลพระภูมิไม่ได้ เพราะสังคมของเราคนส่วนใหญ่ไม่มีคุณธรรม ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัย เอากิเลสเป็นใหญ่ เอาวัตถุเป็นที่ตั้ง ไม่ได้แก้ใจตัวเอง ไม่ได้แก้คำพูดของตัวเอง ไม่ได้แก้การกระทำของตัวเอง
พระศาสนานี้คือภาคปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องมาปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ทุกคนมาปฏิบัติตามศีลเพื่อที่จะปรับเข้าหาธรรมะ
นักเรียนทุกคนน่ะต้องพากันมีสติมีสัมปชัญญะ พากันตั้งไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ นี้ดีมาก ดีพิเศษ

คนเราทุกคนน่ะมันมักง่าย เห็นแก่ตัว ไม่อยากปฏิบัติ แต่อยากเจริญ อยากจะรวย มันจะเป็นไปได้อย่างไร...?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า...
เพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากเหตุ
เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ถึงมี

 

ต้นกล้าทุกอย่างมันก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์ถึงเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โต"

นักเรียนทุกคนต้องขับเคลื่อน ต้องคอนโทรลตัวเอง ไปด้วยความดี จะประมาทไปไม่ได้ จะมักง่ายไปไม่ได้ ต้องหยุดตัวเอง เบรกตัวเองในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง ต้องเร่งตัวเอง ต้องเข็นตัวเองในทางที่ดี
ปฏิบัติบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา มันจะค่อยดีขึ้น มีความสุข มีความพอใจในการกระทำความดีเพื่อที่จะทำอย่างนี้
ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ เรามีทุกข์แน่ จนแน่ มีหนี้มีสิน มีปัญหาครอบครัว เพราะตัวเองไม่ได้พึ่งความดี ที่ความดีมันต้องมีมันต้องสร้างด้วยตนเอง

เราต้องเข้าใจเราถึงต้องนำไปปฏิบัติ... 
นักเรียนทุก ๆ คนให้เข้าใจชีวิตของเราเอง พ่อแม่เรา ก็ยากลำบาก ปู่ย่าตายายเราก็ยากลำบาก ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจ เราก็ต้องยากลำบากเหมือนกัน
ทุก ๆ คนต้องพึ่งความดีของตัวเอง พึ่งระเบียบ พึ่งวินัย พึ่งคุณธรรม สิ่งไหนมันไม่ดี ให้นักเรียนสมาทานเลยว่าจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ จะเป็นยาเสพติดทุกชนิด เรื่องชู้สาว เรื่องการพนัน เรื่องความขี้เกียจขี้คร้าน ให้นักเรียนทุกคนน่ะสมาทานว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่คิด เราจะไม่พูด เราจะไม่ทำ
ชีวิตนี้ต้องหนักแน่น ต้องเข้มแข็ง ต้องมีพลังสติ พลังสัมปชัญญะที่จะก้าวไป

 

ชีวิตของเราทุก ๆ คนไม่มีใครทานอาหารให้ อ่านหนังสือให้ ประพฤติปฏิบัติให้ 
ให้เข้าใจในการเรียนการศึกษา เราเองเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ เราเองต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ
ทุก ๆ คนนั้นน่ะทำได้ปฏิบัติได้ "ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้คือผู้ที่ ไม่ประพฤติปฏิบัติ" อย่าได้พากันท้อแท้ ท้อถอย หมดกำลังใจ 
นักเรียนทุกคนต้องสมาทานความดีก้าวไปในชีวิตประจำวัน ไมว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ต้องตั้งมั่นในความดีความถูกต้อง 
เราไม่ต้องไปติไปชมคนอื่นเค้าให้มันเครียด ถ้าเราไปว่าคนนั้นไม่ดีเรามันก็เครียด เรื่องของเรามันก็แย่อยู่แล้ว เรายังจะเอา เรื่องคนอื่นเค้ามาแบก
เราเห็นทุกอย่าง เห็นทั้งดีทั้งไม่ดี นักเรียนทุกคน ต้องมีสติสัมปชัญญะ สร้างความดี สร้างบารมี สร้างคุณธรรม 
ความดีเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องสมาทาน ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ หายใจเข้าสบายออกสบาย หรือท่องพุทโธ ๆ ทำเป็นกิจวัตร ทำเป็นปฏิปทาในชีวิตประจำวัน มีความสุขมาก ในการเรียนการทำงาน มีความสุขมากในการทำความดี
พ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุโมทนากับนักเรียนทุก ๆ คน คุณพ่อคุณแม่เราอยู่ทางบ้านก็หวังว่าลูกของท่านต้องเป็นลูกที่ดีที่สุดในโลก ได้ไปอบรมสั่งสอนเข้าค่ายปฏิบัติกลับมาก็เปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ไม่ดีให้กลับดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

ขออนุโมทนากับนักเรียนทุก ๆ คน และขออนุโมทนา กับคุณครูที่ได้เสียสละนำกุลบุตรลูกหลานเพื่อเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติในชีวิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออนุโมทนากับผู้อำนวยการ ที่ได้อนุมัติให้นักเรียนและคุณครูได้มีโอกาสมาปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่ง ที่ดีมาก เป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก
ขออำนวยพรเอาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นักเรียนและคุณครู ตลอดถึง ผอ. มีความสุขกาย สุขใจ ตั้งอยู่ในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...

 

 

พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาบรรยาย 
ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ที่ได้มาเข้าค่ายพุทธบุตร ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557
ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

Visitors: 79,271