โรงเรียนบ้านมะกอก มิ.ย.๕๗

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (ชั้น ป.4-ม.3) เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Visitors: 73,318