โรงเรียนเทพาลัย มิ.ย.๕๗

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา (ชั้น ม.1-ม.3) เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Visitors: 79,272