โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ได้เข้าค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ ๑) เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักเสียสละ สร้างบารมี สร้างความดี และมีจิตใจที่สงบ
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 79,270