โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ได้เข้าค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ ๒) เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักเสียสละ สร้างบารมี สร้างความดี และมีจิตใจที่สงบ
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 80,322