บริษัทกลางฯ ภาคอีสาน ปี ๓ (ก.ค.๕๗)

โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข" โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
Visitors: 71,061