ใช้ชีวิตด้วยปัญญา...

 

ใช้ชีวิตด้วยปัญญา...

พระพุทธเจ้าท่านได้สร้างบารมีสร้างความดีจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต-สัมมาสัมพุทธเจ้า จนพุทธบริษัทที่ประพฤติปฏิบัติตามได้พากันบรรลุธรรมกันมากมาย ถ้าใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงๆ ทุกคนน่ะต้องได้บรรลุธรรมกันหมด นอกจากผู้ที่ไม่เอาจริง มีความศรัทธามีความเลื่อมใสแต่ว่าไม่เอาจริง ยังมีความอาลัยอาวรณ์ในความสุขที่เป็นโลกียวิสัย ยังติดสุขติดสบายตั้งอยู่ในความประมาท ถือว่ายังไม่ปฏิบัติจริงไม่เอาจริงนะ

พระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ในพระนิพพาน เป็นผู้ที่เอาจริง พยายามประพฤติปฏิบัติ ยังไม่ถึงขั้นหมดกิเลสแต่ก็พยายามที่จะให้หมดกิเลส เป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสาร (อ่านต่อ PDF File)

 

Visitors: 71,061