โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ : กรกฎาคม ๒๕๕๗

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกจิต ฝึกสมาธิ สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Visitors: 71,244