การสร้างบารมี

เราทุก ๆ คนน่ะมันสั่งสมความเคยชินมานาน มันติด มันยึด มันหลงจนแก้ตัวเองไม่ได้ สิ่งที่จะแก้ไขเราได้คือตัวของเราเอง เป็นผู้ที่เห็นภัยเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ถ้าเราไม่แก้ตัวเราเอง ใคร ๆ ก็มาแก้ให้เราไม่ได้ เพราะการประพฤติการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้ เราทุกคนต้องแก้เองปฏิบัติเอง

การแก้ไขนั้นมันย่อมยากมันย่อมลำบาก มันต้องเหน็ด มันต้องเหนื่อย มันต้องเอาใจใส่รับผิดชอบ ต้องตั้งใจ ต้องสมาทาน ต้องใจเข้มแข็ง ปฏิปทาการกระทำของเรามันต้องทำทุก ๆ วัน อย่างสม่ำเสมอจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้ ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ในวันเดียว ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติหลายวัน หลายคืน หลายเดือน หลายปี

ถ้าเราทุกคนไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองจริง ๆ นั้นมันไปไม่ได้จริง ๆ ต้องอาศัยกำลัง อาศัยปีกแข้งในการประพฤติปฏิบัติน่ะ

คำว่า “บารมี บารมี”นี้ หมายความถึงเราทุก ๆ คนต้องอดต้องทน ขัดใจตัวเอง ฝืนใจตัวเอง ไม่ตามใจตัวเอง เพราะการทำตามใจตัวเองนั้น มีแต่จะเติมเชื้อไฟ เติมน้ำมัน เติมเพลิงไปเรื่อย ๆ หาที่จบหาที่สิ้นไปไม่ได้... (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 71,061