โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ๒๕๕๗

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรู้จักเสียสละ สร้างความดี สร้างบารมี ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
Visitors: 79,270