โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
Visitors: 71,239