การปฏิบัติธรรม จำเป็นสำหรับเราทุก ๆ คน

การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ เป็นความจำเป็นสำหรับเราทุก ๆ คน ไม่มีใครยกเว้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมน่ะเริ่มจากใจของเราเพื่อจะเข้าหาหนทางที่ประเสริฐ

สมาทานคิดแต่สิ่งที่ดี ๆ ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดี ๆ พูดแต่สิ่งที่ดี ๆ ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ  ตามพุทธภาษิตที่ตรัสว่า "การไม่ทำบาปทั้งปวง ทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท..."

ทุก ๆ ท่านทุกคนน่ะต้องขยัน ต้องรับผิดชอบ ต้องอดทน มีความตั้งมั่นด้วยปฏิปทาที่สม่ำเสมอ มีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลา เพื่อให้เราเกิดความฉลาด เกิดความชำนาญ หรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในคุณงามความดี

 

สิ่งไหนมันเป็นบาป เป็นกรรม เป็นเวร เป็นอกุศลนั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราคิด ไม่ให้เราพูด ไม่ให้เราทำ ต้องอดต้องทน ให้มีสติ ให้มีสัมปชัญญะ เพิ่มความละอายต่อบาป เพราะตัวละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปนี้คือภูมิคุ้มกันเพื่อจะไม่ให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบาป พูดในสิ่งที่เป็นบาป กระทำในสิ่งที่เป็นบาปน่ะ (อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 71,054