โครงการวิถีแห่งความดี รุ่นที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความดีเป็นวิถีของผู้ให้ ผู้เสียสละ

 

จิตสำนึกของคนในองค์กรอันเป็นคนไทยซึ่งเป็นบุคลากรของ "การท่าเรือแห่งประเทศไทย" จึงเป็นจิตสำนึกของผู้ให้และผู้เสียสละ

 

วิถีชีวิตของคนที่สับสนวุ่นวาย ต่างคนก็ต่างบ่นเพ้อกันว่า "วุ่นวายหนอ ขัดข้องหนอ" แต่ที่นี่ "ไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง" เธอทั้งจงหลายจงมาในที่นี้เถิด

 

สถานที่อันเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์บรรจงสร้างสรรค์ให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศได้มีที่ "ประพฤติ ปฏิบัติธรรม"

 

สถานที่อันสงบ สัปปายะ อันเป็น "ปฏิรูปเทสวาโส" ประเทศอันสมควร ซึ่งทุกคนล้วนมีโอกาสได้เดินตาม "วิถีแห่งความดี"

 

คนเราจิตใจดีเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเราจิตใจดีแล้ว ครอบครัว ภรรยา สามี ลูกหลานเราก็ดี ไปที่ทำงาน เจ้านาย ลูกน้อง พ้องบริวารก็จิตใจดีเพราะได้สัมผัสความดีจากตัวเรา

 

 

บุคลากรจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยทั้ง ๒ รุ่น เป็นคนดี มีจิตสำนึกดี ตั้งใจมาทำความดี ตั้งใจมาเสียสละ

 

 

"โอกาส" เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์ คณะผู้บริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ที่จิตใจดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่ให้โอกาสบุคลากรได้น้อมนำ "ธรรมะ" สู่จิตสู่ใจ

 

 

 

 

 

พระธรรมคำสั่งสอนที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่เลิศหาใดเหมือน

พระธรรมคำสั่งสอนจักย้ำเตือน ให้เราและท่านทำความดี

 

 

โครงการวิถีแห่งความดี เป็นโครงการเปิดวิถีแห่ง "อริยมรรค" 

 

 

อริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐ เราจะได้สมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

ด้วยจิตด้วยใจนี้ขอน้อมบูชา แด่องค์สมเด็จพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งขอน้อมกราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่มีความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยเศียรเกล้า

 

โครงการวิถีแห่งความดี : การท่าเรือแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๒

๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

Visitors: 80,322