กฎระเบียบพระภิกษุสามเณรที่จะมาพักประพฤติปฏิบัติ

กฎระเบียบพระภิกษุสามเณรที่จะมาพักประพฤติปฏิบัติ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

และพระอาคันตุกะที่จะมาพักหลาย ๆ วันหรือจะอยู่จำพรรษา ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้

 

๑.    พระภิกษุสามเณรที่จะมาพักปฏิบัติอยู่ในอาวาสนี้ต้องไม่รับเงิน ไม่รับปัจจัย ถ้าเคยรับมาแล้ว ก็ต้องหยุดต้องลดมานะละทิฏฐิเสียสละให้ได้   

๒.    ไม่ใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ไอแพด ไอโฟน เข้าเล่น เฟซบุ๊ก ไลน์ สไกป์ ต้องตัด สิ่งภายนอกจริง ๆ นะ

๓.    ต้องมาทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรทุกอย่างเหมือนพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติปฏิบัติกันภายในวัดนะ ต้องออกบิณฑบาตทุกวัน  ยกเว้นในเวลาอาพาธให้แจ้งพระภายในวัดรับทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาอุปัฏฐาก

๔.    ในสถานที่แห่งนี้ไม่บริโภคหรือว่าไม่ฉันอาหารที่มีเนื้อสัตว์ทุกชนิด เมื่อมาอยู่ภายในอาวาสต้องไม่บริโภคอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะ เครื่องดื่มจำพวกน้ำปานะไม่อนุญาตให้เก็บไว้ที่กุฏิที่พัก เวลาจะฉันให้ไปฉันร่วมรวมกันที่ศาลา ถ้าไม่ไปก็ถือว่าสละสิทธิ์

๕.    ในอาวาสแห่งนี้พระภิกษุสามเณรไม่รับเงินไม่รับสตางค์ ปัจจัยที่เค้าถวายให้ตกเป็นของสงฆ์เป็นของส่วนรวม ถ้าใครมีความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยน่ะให้บอกหลวงพ่อใหญ่ หรือพระเจ้าหน้าที่ที่ทำคลังสงฆ์ได้ทุกเมื่อ

๖.    พระทุกรูปที่มาอยู่ในอาวาสนี้ไม่มีการดูหมอดูดวง บอกเลข บอกหวย ดูฮวงจุ้ย ดูฤกษ์ ดูยาม  ไม่มีการเกี่ยวข้องกับญาติโยมภายนอก มีหน้าที่อย่างเดียวคือตั้งอกตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติธรรมไม่ให้สนใจในเรื่องภายนอก สิ่งภายนอก

๗.    พระภิกษุสามเณรในอาวาสนี้ไม่มีใครสูบบุหรี่ พระเณรที่มาอยู่ทุกรูปต้องหยุดสูบบุหรี่ ถ้าอยู่ที่อื่นเคยสูบบุหรี่ติดบุหรี่มาที่นี่ต้องหยุด อย่าไปแอบลักสูบบุหรี่นะ ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในวัดนี้

๘.    พระภิกษุสามเณรที่มาอยู่ในอาวาสนี้ต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ไม่หลงวัตถุ ไม่ให้ไปคลุกคลีกับญาติโยมเพื่อขอของจากญาติโยมที่มาวัด หรือญาติโยมที่เค้าเป็นคนรวย ถ้ามีอะไรจำเป็นให้กราบเรียนองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ อย่าเป็นผู้ที่ชอบขอของจากญาติโยม ไปขอเบอร์โทรศัพท์ขอที่อยู่เค้า โทรศัพท์ไปหาเค้าในเวลาวิกาล ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง

๙.    พระที่อยู่ในอาวาสนี้ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง ไม่ให้พูดคุยกับผู้หญิงสองต่อสอง ไม่ให้ไปหาไปพูดคุยกับโยมผู้หญิง ตามบ้านพักอุบาสิกา หรือว่าไม่ให้ผู้หญิงมาพูดคุยที่กุฏิ ถ้ามีเหตุจำเป็น ต้องมีผู้ชายที่เป็นผู้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอยู่ด้วย ข้อนี้เป็นสิ่งที่เสียหายมากนะ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะประพฤติปฏิบัติไม่ได้ ไม่ให้ใครเก่ง ไปกว่าพระพุทธเจ้า ทุกรูปทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเทศน์นักสอนนักพัฒนาต้องพากันปฏิบัติให้เคร่งครัด เพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนี้ทำให้ พระศาสนาเสื่อมเสียมาก

๑๐. พระภิกษุสามเณรที่มาพักในอาวาสนี้ต้องให้เก็บเนื้อเก็บตัว เก็บอารมณ์ ไม่ให้ออกไปเที่ยว นอกวัดที่โน่นที่นี่ มีธุระมาก ชอบเป็นพระเณรฟุ้งซ่าน วันหนึ่งหาคิดแต่เรื่องที่จะออกไปข้างนอกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ไม่ให้ออกไปภายนอกวัด ยกเว้นไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมพ่อแม่ป่วย หรือไปกิจนิมนต์กับหมู่คณะเป็นต้น “ถ้าออกไปนอกวัดต้องได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อใหญ่ก่อน...”

๑๑. พระภิกษุสามเณรที่มาอยู่ในอาวาสนี้ต้องรักษาพระวินัยให้ละเอียดทุกข้อ ไม่ให้เป็นพระเณรที่ชอบฟรีสไตล์ สบาย ๆ ทำจิตว่างแล้วปล่อยวาง พระวินัยทุกข้อถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระศาสนา

๑๒. พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจมาอยู่ในอาวาสนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทุกรูปตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถ้าท่านรูปใดไม่ตั้งใจจริง ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในอาวาสแห่งนี้นะ จะทำให้ท่านผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหนักอกหนักใจ

 

ให้พระภิกษุสามเณรอ่านและพิจารณา

ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้นิมนต์ให้อยู่ ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ให้รีบไป...

 

 

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 

 

 

 

(พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม)

เจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม และประธานสงฆ์วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

 

Visitors: 79,271