โครงการปลูกต้นไม้สร้างป่า ปลูกหญ้าเพื่อกระทิง...

 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้สร้างป่า ปลูกหญ้าเพื่อกระทิง... 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา

ณ จุดสกัดเขาแผงม้าที่ ๑ (เขาสูง)

บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

Visitors: 78,727