SCG : HEIM 19 มิถุนายน 2557

บุคลากรของ SCG : HEIM ร่วมทำความสะอาดและเตรียมการก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557
Visitors: 80,322