SCG : HEIM 25-27 กรกฎาคม 2557

บุคลากรของ SCG : HEIM ร่วมทำความสะอาดและเตรียมการก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
Visitors: 79,272