โอวาทในวันทำวัตรองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

โอวาทในวันทำวัตรองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

 

๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระพุทธเจ้าท่านให้พระเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เข้าสู่ระบบระเบียบธรรมวินัย

มนุษย์เราส่วนใหญ่จิตใจตกอยู่ภายใต้สัญชาตญาณแห่งการเวียนว่ายตายเกิด

 

เรามาบวช... พระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าใจในการที่เรามาบวช ก่อนที่เราจะครองผ้ากาสาวพัสตร์ ท่านให้อุปัชฌาย์บอกกรรมฐานกรรมฐาน ได้แก่ หน้าที่การงานสำหรับผู้ที่จะมาบวช ได้ประพฤติได้ปฏิบัติ ได้แก่ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ... ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา...ให้ทบทวนกลับไปกลับมา ต้องพิจารณาร่างกายทุก ๆ รูปนี้คือการงานของพระทุกรูปจะต้องรับผิดชอบ ทุกรูปจะต้องประพฤติปฏิบัติ คือการพิจารณาร่างกายสู่พระไตรลักษณ์จนกระทั่งพระรูปนั้นเกิดนิมิตที่ใจว่าเราทุก ๆ คนนี้ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน เป็นเพียงธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ประกอบเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ                ทุกอย่างเป็นเพียงเหตุเพียงปัจจัย มีสภาพเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่พระเราต้องพิจารณาอย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาจนกว่าเราจะสิ้นอาสวะ หมดกิเลส 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,322