โอวาทองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ช่วงเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๑

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้มีความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ได้เมตตากลั่นกรองธรรมวินัย เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกที่ได้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๖๑ ได้มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเห็นถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง และจะได้ปฏิบัติถูกต้อง เข้าสู่มรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐตามรอยแห่งองค์ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Visitors: 77,443