วัตร ๑๔

ณ โอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระวินัยสิกขาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยสัจจะเคารพเถิด

วันนี้จะได้บรรยายเรื่องวัตร ๑๔ เพื่อพระจะได้เข้าใจเอามาใช้ เอามาปฏิบัติตามพระวินัย ในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นแนวทางพอสังเขป

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

๑.   อาคันตุกวัตร (ข้อวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา)

๒.   อาวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุเจ้าถิ่น)

๓. คมิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไป)

๔. ภัตตานุโมทนาวัตร (วัตรในการอนุโมทนาในที่ฉัน)

๕. ภัตตัคควัตร (วัตรปฏิบัติในที่ฉัน)

๖. ปิณฑจาริกวัตร (วัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต)

๗. อารัญญิกวัตร (วัตรของภิกษุผู้อยู่ป่า)

๘. เสนาสนวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)

๙. ชันตาฆรวัตร (วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ)

๑๐. วัจกุฎีวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับส้วม)

๑๑. อุปัชฌายวัตร (วัตรปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์)

๑๒. สัทธิวิหาริกวัตร (ข้อปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก)

๑๓.อาจาริยวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออาจารย์)

๑๔.อันเตวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสิก)

Visitors: 80,322