ธรรมะในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้เป็นวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันขึ้นปีใหม่

ชีวิตของเราทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาชีวิตอันประเสริฐนี้มาทำงาน มาประพฤติปฏิบัติธรรมไปพร้อม ๆ กัน                       ในชีวิตประจำวัน

วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นมี ๒๔ ชั่วโมง เวลานอนของเรา ๖ ชั่วโมง เวลาเราตื่นอยู่ ๑๘ ชั่วโมง สำหรับเด็กนอน ๘ ชั่วโมง เวลาตื่นอยู่ ๑๖-๑๘ ชั่วโมงนี้ เป็นเวลาที่ตื่นอยู่ เป็นเวลาที่เราจะต้องทำงานและประพฤติปฏิบัติธรรม

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรา ให้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกับการทำงานไปในตัว เป็นอัตโนมัติ การทำงานคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการทำงานไปพร้อม ๆ กัน เราจะแยกออกจากกันนั้นไม่ได้ ต้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทุกท่านทุกคนต้องปรับใจเข้าหาธรรมะ ปรับใจเข้าหาการทำงาน ให้มีความสุขในการทำงาน ให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญอิทธิบาททั้ง ๔              

“ฉันทะ” มีความพึงพอใจในการทำงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรม                          

“วิริยะ” มีความเพียรมีความพอใจในการทำงานในการปฏิบัติธรรม

“จิตตะ” เอาใจใส่ในการทำงาน ในการปฏิบัติธรรม

“วิมังสา” พินิจพิจารณาให้เกิดสติ ให้เกิดปัญญาในการทำงาน ในการปฏิบัติธรรม

๔ อย่างนี้เรียกว่าอิทธิบาท ๔ ที่จะทำให้จิตใจของเรามีพลัง ถ้าเรามีฉันทะ มีความพอใจในการทำงาน ในการปฏิบัติธรรม เราก็มีความสุข

Visitors: 77,445