พุทธศักราช ๒๕๕๕

สัมมาปฏิปทา...

  • สัมมาปฏิปทาFrontResize.jpg
    สัมมาปฏิปทา... พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาให้เราตั้งมั่น ครูบาอาจารย์ให้เรายึดมั่นถือมั่นปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติ เปรียบเสมือนบุรุษผู้หนึ่งที่จะข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามมหาสมุทร เราจะข้ามวัฏฏสง...
Visitors: 78,727