พุทธศักราช ๒๕๕๗


 • IMG_6101resize.jpg
  วันนี้คณะคุณครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศจะได้เดินทางกลับบ้าน...คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูเป็นตำแหน่งที่ประเสริฐ เป็นตำแหน่ง ที่เกิดมาเพื่อตั้งมั่นในความดี เป็นตัวอย่าง เป็นแบบพิ...

 • ละตัวละตนedit.jpg
  เสียสละ "ละตัว ละตน..." เราทุก ๆ คนที่เกิดมาที่มีความทุกข์เพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจว่ามีตัวว่ามีตน"ที่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจว่ามีตัวมีตนที่นั่นแหละมีความทุกข์.....

 • IMG_6130resize.jpg
  สมาทานความดีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม... วันนี้นักเรียนจะได้รับใบประกาศและกลับบ้านจากการที่ได้มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ฝึกเข้าใจ มาเรียนรู้ในการเข้าใจในการปฏิบัติและฝึกภ...

 • tt425.jpg
  ทางสายกลาง... พระพุทธเจ้าให้เราทุก ๆ คนเดินทางสายกลาง ปฏิบัติทางสายกลาง ไม่เอาความชอบใจและความไม่ชอบใจ ให้ปรับใจเข้าหาศีลหาธรรม... ชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องเดินท...

 • tt476.jpg
  ทำจิตทำใจให้สงบแก้ไขที่จิตใจของเรา พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนโดยเฉพาะผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานให้ตัดสิ่งภายนอก ไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งภายนอก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดี สิ่งนั้...

 • IMG_0106resize.jpg
  วันนี้ครบวันของบุคลากรบริษัท SCG ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการ Mindfulness ยกระดับจิตใจรุ่นที่๑ประจำปี ๒๕๕๗วันนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้าน กลับที่ท...

 • ปกสภาวธรรม.jpg
  สภาวธรรมกับการยอมรับความเป็นจริง... เรื่องความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก เรื่องอากาศร้อน อากาศหนาว เรื่องฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่ง...

 • tt72.jpg
  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านเป็นห่วงเราทั้งหลายว่า "สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพ...

 • ความดีต้องทำเองfront.jpg
  ชีวิตของเราทุก ๆ คนถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี สร้างคุณธรรม เพื่อเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในธรรม เป็...

 • tt421.jpg
  ๑. ให้นั่งให้สบาย หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย ๒. วันนี้เป็นวันมาฆะปุณมี วันเพ็ญแห่งวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมกันโด...

 • barami_resize2.jpg
  เราทุก ๆ คนน่ะมันสั่งสมความเคยชินมานาน มันติด มันยึด มันหลงจนแก้ตัวเองไม่ได้ สิ่งที่จะแก้ไขเราได้คือตัวของเราเอง เป็นผู้ที่เห็นภัยเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ถ้าเราไม่...

 • ปกการเลี้ยงชีวิตชอบresize.jpg
  ทุกท่านทุกคนต้องทำงาน นี้เป็นภาคบังคับของเราทุก ๆ คนที่มีชีวิต มีลมหายใจ วันหนึ่งคืนหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เวลานอนส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง เราทำอย่างไรถึงจะมีความสุขมีความดับทุกข์.....

 • DSC_3902resize.jpg

 • บางจาก3.jpg
  การประพฤติการปฏิบัติธรรม... พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนเข้าใจ คือการทำจิตใจสบาย ทำใจไม่มีทุกข์ เราจะทำใจดีใจสบาย ใจไม่มีทุกข์ได้นั้น ให้พากันเข้าใจ เพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เข้าถ...

 • พ่อแม่คุณครูให้หันกลับมาดูที่ตัวเอง2.jpg
  ครอบครัว ๆ หนึ่งสำคัญอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่... ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดี เป็นคนที่รับผิดชอบ เป็นที่เสียสละ ขยัน อดทน ไม่ติดอบายมุข ไม่เป็นคนเจ้าชู้ รู้จักการวางแผนใช้เงิน มีศีล มีธรรม มี...

 • กลับมาแก้ไขที่ใจของเรา.jpg
  เราทุกคนมีปัญหาเรื่องความทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจ ทุก ๆ คนมีหน้าที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ทุกข์ดับทุกข์ ปัญหาทุกข์ทางกายนั้นเป็นสัจธรรม เป็นความจริงของดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นความแก่ เป็นควา...

 • การปฏิบัติธรรมจำเป็นสำหรับเรา.jpg
  การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ เป็นความจำเป็นสำหรับเราทุก ๆ คน ไม่มีใครยกเว้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมน่ะเริ่มจากใจของเราเพื่อจะเข้าหาหนทางที่ประเสริฐ สมาทานคิดแต่สิ่งท...

 • ความสุขความดับทุกข์.jpg
  ความสุขความดับทุกข์ของเราทุกคนอยู่ที่ใจสงบ...ไม่ว่าเราจะเป็นคนรวย เป็นคนจน เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่แข็งแรง ความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบ พระพุทธเจ้าท่านถึงได้มีเมตตาสอนเร...

 • scgสร้างความดี.jpg
  วันนี้ทีม SCG จะได้กลับบ้านเพื่อจะไปทำงาน พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรม วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มี...

 • บางจาก5-1.jpg
  วันนี้คณะจากบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชน และบริษัทบางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มาสร้างความดี สร้างบารมีให้สมกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผู้ประเสริฐ ทำอย่างไรเราถึงจะเป็น...

 • ปกศัตรูชีวิต.jpg
  ศัตรูตัวสำคัญของเราได้แก่ความขี้เกียจขี้คร้าน ความรับผิดชอบน้อย ไม่บังคับตนเอง ไม่เห็นความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนเอง ค่าของเราทุก ๆ คนนั้นน่ะอยู่ที่เราเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้...

 • ปกกกตresize.jpg
  วันนี้ กกต. ของประเทศไทย ได้พากันมาปฏิบัติธรรม เริ่มจากวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกาย๑น ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๗ พร...

 • ปกกกตด้วยดวงใจ2resize.jpg
  วันนี้เป็นวันพิเศษมากที่ กกต.ทั่วประเทศได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา คนทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย ๙๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นคนยากจน สาเหตุที่ประเทศไทยยากจนนั้นก็...

 • ความเป็นพระอยู่ที่ใจสงบresize.jpg
  ความเป็นพระนั้นอยู่ที่ใจ ความเป็นพระของเราทุกคนอยู่ที่ใจสงบ อยู่ที่ใจที่เสียสละ อยู่ที่ใจมีศีล เราทำอะไรทุก ๆ คนนั้น ไม่ว่าระบบความคิด ระบบคำพูด ระบบการกระทำนั้นย่อมให้ผล ถึงเป็นก...

 • S__4030520.jpg
  ณ โอกาสต่อไป ก่อนที่จะถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาลอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การสร้างโรงพยาบาลเป็นบุญใหญ่ เป็นมหาทาน เป็น...

 • ปกสำนักงานศาลยุติธรรม.jpg
  พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้เป็นผู้ที่เสียสละ ให้เป็นผู้ที่ละความเห็นแก่ตัว มีความสุขกับการเสียสละ มีความสุขในการทำงาน วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นมี ๒๔ ชั่วโมง เวลานอนของเราจริง ๆ นั้นไม่เ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,322