มหาวิทยาลัยบูรพา


  • รูปภาพ 2 (1).JPG
    การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามเพื่อที่จะให้เบ่งบานในใจของคนนั้นต้องเริ่มต้นจากตอนเด็ก ๆ เริ่มต้นเมื่อยังเล็ก ๆ... คณะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่5-6 ของมหาวิทยาลัยบูรพาถือว่าเป็นรุ่นบุกเบ...

  • image_1resize.jpg
    หลังจากที่คณะของคุณหมอสฐาปกร ศิริวงศ์ ได้นำบัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มาประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น เมื่ออาจารย์และบัณฑิตใหม่กลับไปแล้วข้าพเ...
Visitors: 71,244