ทางสายกลาง

ทางสายกลาง...

 

พระพุทธเจ้าให้เราทุก ๆ คนเดินทางสายกลาง ปฏิบัติทางสายกลาง ไม่เอาความชอบใจและความไม่ชอบใจ ให้ปรับใจเข้าหาศีลหาธรรม...             

ชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องเดินทางสายกลาง สมาทานตั้งใจตั้งมั่น ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้

สมาธิเป็นสิ่งที่ตั้งมั่น เป็นสิ่งที่แข็งแรง ทุก ๆ ท่านทุก ๆ คนต้องมีสมาธิถึงจะเดินทางสายกลางได้

ในชีวิตประจำวันใจของเราโยกคลอน ใจของเราหวั่นไหว...

ยิ่งเราพากันบริโภควัตถุ บริโภคความสะดวกสบาย มันเป็นไปได้ยากมากที่จะไม่หวั่นไหว เพราะเราเอาความสุขกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน สิ่งที่มีแต่ความปรุงความแต่งทางร่างกาย

พระพุทธเจ้าท่านให้เราให้เราเอาพอไปได้ ให้ร่างกายสุขภาพของเราเป็นไปได้ ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้เน้นไปตามทางสายกลาง ถ้าไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ในชีวิตของเรา เราก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ได้เจริญศีล เจริญปัญญา (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 71,060