ธรรมะภาคปฏิบัติ

ธรรมะภาคปฏิบัติ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

พระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านเป็นห่วงเราทั้งหลายว่า "สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด..."

 

สิ่งที่รีบด่วนของเราทุก ๆ คนก็คือ การที่มาแก้ไขใจของตัวเอง แก้ไขวาจา แก้ไขการกระทำของตัวเอง (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 80,322