ความดีนั้นต้องทำเอง...

ชีวิตของเราทุก ๆ คนถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี สร้างคุณธรรม เพื่อเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในธรรม เป็นผู้ที่มีความขยัน รับผิดชอบ  มีความสุขในการทำความดี มีความสุขในการทำงาน การสร้างความดี สร้างบารมี

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนมาปฏิบัติที่ตัวเอง มาแก้ไขใจของตัวเอง มาแก้ไขคำพูดของตัวเอง มาแก้ไขการกระทำของตัวเอง เพื่อตั้งมั่นในความดี ผลที่ได้รับก็คือได้ทั้งทรัพย์และได้ทั้งอริยทรัพย์

เราทุกคนที่จะปรารถนาอ้อนวอนขอร้องสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจเป็นตามที่เราอ้อนวอนขอร้องได้ สิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่ประเสริฐนั้นย่อมเกิดขึ้นจากการประพฤติพร้อมทั้งกาย วาจา ใจของเราเอง

ความรู้ความเข้าใจของเรานั้นมันมีน้อยมีมากกับเราพอสมควร แต่สิ่งที่สำคัญคือการประพฤติปฏิบัติของเราเอง (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 80,323