พระในบ้าน

คำนำ

            หนังสือธรรมะเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาพระคุณมารดาบิดาผู้ประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา โดยได้รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ "หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม" ซึ่งท่านเป็นทั้งพ่อ ทั้งแม่ และเป็นทั้งครูบาอาจารย์ ซึ่งมีความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ได้เมตตามอบธรรมะนี้ไว้ให้กับทั้ง "ลูก" และ "ศิษย์" เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตตามหนทางที่ประเสริฐ

        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว "นรินทรางกูร ณ อยุธยา" ได้น้อมระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ละม่อม นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้ที่เปรียบเสมือน "พระในบ้าน" ของลูก ๆ รวมถึงเป็น "แม่" ผู้ประเสริฐของ "ลูกพระ" และ "ลูกเณร" ทุกท่านทุกองค์

        ด้วยเหตุนี้ลูก ๆ ทั้งหลาย จึงน้อมจิตน้อมใจบูชาดวงจิตดวงใจที่เต็มเปี่ยมเป็นด้วยพรหมวิหารธรรมของพระอรหันต์ประจำบ้าน ประจำครอบครัว ด้วยการเสียสละซึ่งกำลังของตัว ทั้งด้านแรงกายและแรงใจ รวมถึงกำลังทรัพย์ เพื่อให้ก่อเกิดเป็นอริยทรัพย์ อุทิศถวายบูชาพระคุณแด่บรรพบุรุษบุพการีชนบุคคลอันเป็นที่รักทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ด้วยสำนึกในธรรมแห่งความกตัญญูกตเวที

        บุญกุศลผลความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ดวงจิตดวงใจแห่ง "พระในบ้าน" ของลูก ๆ ทั้งหลาย ขอให้ท่านได้พบความสุขอันเกษมศานต์ ได้เข้าถึงฝั่งแห่งมรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...

 

คณะผู้จัดทำ

๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(อ่านหนังสือ พระในบ้าน : PDF File)

Visitors: 80,327