ความสุขความดับทุกข์ของเราทุกคนอยู่ที่ใจสงบ

ความสุขความดับทุกข์ของเราทุกคนอยู่ที่ใจสงบ... ไม่ว่าเราจะเป็นคนรวย เป็นคนจน เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่แข็งแรง ความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบ พระพุทธเจ้าท่านถึงได้มีเมตตาสอนเรา ให้พากันมีสติมีสัมปชัญญะ ให้พากันฝึกปล่อยฝึกวางในเรื่องความยึดมั่นถือมั่น

          สิ่งที่มันเป็นอดีต... อดีตคือกรรมเก่าที่พวกเราพากันยึดถือ ถ้าเราไม่ฝึกปล่อย ไม่ฝึกวาง มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกรรมใหม่ไปเรื่อย ๆ

          สิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว ที่มันเป็นสิ่งที่ดี ไม่ดี พระพุทธเจ้าให้เราปล่อยวางให้หมด พยายามมีสติมีสัมปชัญญะ พยายามทำใจของเราไม่ให้มีทุกข์ ทำใจให้เบิกบาน ผิดก็เป็นครู ถูกก็เป็นครู สิ่งที่แล้วก็แล้วไป พยายามใหม่ตั้งใจใหม่ มาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ตั้งมั่นในความดี สมาทานความดี เป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป มีความอด มีความทน ถ้าเราเชื่อตัวเราเอง เชื่อใจของเราเองนั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาศีล เอาธรรมเป็นหลัก (อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 80,322