SCG สร้างความดี สร้างบารมี สร้างคุณธรรม

วันนี้ทีม SCG จะได้กลับบ้านเพื่อจะไปทำงาน

พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรม

วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มี ๒๔ ชั่วโมง เวลานอนของคนเราจริง ๆ นั้นก็ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง เราทำอย่างไรถึงจะมีความสุขความดับทุกข์

พระพุทธเจ้าให้เราพากันสร้างความดี สร้างบารมี เสียสละ เอาการเอางานเป็นที่ตั้ง เอาระเบียบ เอาวินัย เอาศีล เอาธรรมเป็นที่ตั้ง มีความสุขในการทำงาน มีความสุขในการเสียสละ รับผิดชอบในความดี หน้าที่การงาน ดูแลตัวเอง คอนโทรลตัวเองให้ได้ ให้อยู่ “การชนะสิ่งไหน ๆ ก็สู้ชนะใจตัวเอง ชนะอารมณ์ตัวเองไม่ได้...”

เราต้องรักษาตัวเองให้ได้ คุ้มครองตัวเองให้ได้

อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ลาภ ยศ สรรเสริญ

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พวกเราใจอ่อน เพราะสิ่งนั้นมันเปรียบเสมือนพยับแดด เปรียบเสมือนคลื่นมหาสมุทร มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ต้องดับไป(อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 80,323