กกต. ต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นที่ตั้ง

 

วันนี้ กกต. ของประเทศไทย ได้พากันมาปฏิบัติธรรม เริ่มจากวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกาย๑น ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ที่จะมาถึงนี้

 

การปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจ คือเอาธรรมเป็นใหญ่  เอาธรรมเป็นที่ตั้ง เราปรับใจของเราเข้าหาธรรม

ธรรมะคือธรรมชาติ... ธรรมชาติได้แก่เหตุ ได้แก่ปัจจัยที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เราทุกคนนี้เป็นธรรมะ เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตามเหตุตามปัจจัย ได้แก่กรรมคือการกระทำของเราเอง

พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมา เป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ท่านได้บำเพ็ญพุทธบารมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นครูผู้สั่งสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ด้วยพระเมตตาบริสุทธิคุณ ปัญญาบริสุทธิคุณ จึงได้มีเมตตามาบอกสอนให้พวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตาม

เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ เกิดมาเพื่อทำความดี เกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพื่อเสียสละ ชีวิตนี้ถึงจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ทั้งครอบครัว ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล ประเทศชาติ   และสังคม

(อ่านต่อ : PDF File)

 

 

Visitors: 80,322