ปาราชิก ๔

ณ โอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระวินัยสิกขาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจฟังด้วยความเคารพทุกท่านทุกคน

 

วันนี้จะได้บรรยายพระวินัยบัญญัติว่าด้วยเรื่องอาบัติปาราชิก ๔ ข้อเพื่อให้พระจะได้เข้าใจเอามาใช้ เอามาปฏิบัติตามพระวินัย ในการประพฤติพรหมจรรย์ พอเป็นแนวทางโดยสังเขป

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

Visitors: 80,326