พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Visitors: 73,316