จุดยืนในการดำรงชีวิต...

จุดยืนในการดำรงชีวิต...

 

 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุก ๆ คนให้พากันปฏิบัติธรรม เพราะชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรม เราพากันปฏิบัติตามจิตตามใจของตนเอง หรือว่าตามที่เราได้ประสบการณ์มาจากคุณพ่อจากคุณแม่จากเพื่อนฝูงจากครูบาอาจารย์ จากการที่เราได้เรียนรู้ค้นคว้า บางทีมันก็ถูกต้องตามธรรม บางทีมันก็ไม่ถูกต้องตามธรรม

พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเราทุก ๆ คนว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สะจิตตะปะริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เอตังพุทธานะสาสะนัง นี้เป็นโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชีวิตเราทุก ๆ คนต้องมีหลักการต้องมีจุดยืนในการดำรงชีพ ท่านถึงให้เราทุก ๆ คน เดินตามอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐอันจะนำเราทุก ๆ คนเข้าสู่ความสุขความดับทุกข์ทั้งทางกายทางใจโดยอย่างเดียว ซึ่งก็ได้แก่ "ศีล สมาธิ ปัญญา..."

ศีลนั้นคือองค์พระพุทธเจ้า ศีลนั้นคือองค์พระธรรม ศีลนั้นคือองค์พระสงฆ์ ศีลนั้นได้แก่ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง ถ้าเราเห็นคุณเห็นประโยชน์ในศีล ก็คือเห็นคุณเห็นประโยชน์ในพระพุทธเจ้า ที่เราทุก ๆ คนยังไม่รักศีล ยังไม่ชอบศีล ยังไม่ปลงใจในการรักษาศีลนี้คือ “เราพากันง่อนแง่นคลอนแคลนต่อคุณพระรัตนตรัย...”

พระรัตนตรัยได้แก่คุณธรรม คุณงามความดีที่จะนำเราสู่ความสุข ความดับทุกข์ (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 78,726