มาฆบูชา ๒๕๕๗

๑. ให้นั่งให้สบาย หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย

๒. วันนี้เป็นวันมาฆะปุณมี วันเพ็ญแห่งวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔

 

๓. เนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปนั้นคือ...

หนึ่ง การไม่ทำบาปทั้งปวง ขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างไม่ทำ

สอง การทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำแต่ความดี เคารพในพระธรรมพระวินัย

สาม การทำจิตใจของตนให้ขาวรอบ ทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ เพราะเรื่องจิตเรื่องใจเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคนเราสำคัญอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่มีปัญหาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา... (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 79,271